Duyuru Detayı

2018 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ İLANI

T.C.

SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L Â N

 

Adlî Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Sakarya ili ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, tercümanlık yapmak üzere 2018 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ LİSTESİ oluşturulacaktır.

 

UZMANLIK ALANLARI:

-          Afganca,

-          Arapça,

-          Almanca,

-          Azerice,

-          Bulgarca,

-          Çağdaş Türk Lehçeleri,

-          Ermenice,

-          Farsça,

-          Flemenkçe,

-          Fransızca,

-          Gürcüce,

-          Irak-İran-Suriye çevresinde kullanılan diller,

-          İngilizce,

-          İspanyolca,

-          İşaret Dili,

-          İtalyanca,

-          Kırgızca,

-          Kazakça,

-          Korece,

-          Kürtçe,

-          Moldovaca,

-          Osmanlıca,

-          Türkmence,

-          Rusça,

-          Zazaca,

-          Ayrıca ihtiyaç duyulacak tüm diğer dillerde bilirkişilik yapacak ehliyete sahip kişilerin başvurması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) En az ilkokul mezunu olmak,

ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

e) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,

f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

 

BAŞVURU USULÜ:

“Sakarya Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. maddesi hükmü gereğince;

 

Başvuru Yeri: www.sakarya.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercüman bilirkişi ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvurular Sakarya Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:

(1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

(2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

 

Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2017 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

(4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

 

YEMİN:

Listeye kabul edilenlere, 11 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 09.30’da “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince Sakarya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin ettirilecektir.

Belirtilen tarihte yemine katılamayan bilirkişilerin; mazeretlerini belgelemeleri suretiyle mazeretli yemin tarihi olan 18 Aralık 2017 Çarşamba günü saat: 09:30’da “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince Sakarya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin ettirilecektir.

 

LİSTELERİN İLANI:

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2017 tarihine kadar Sakarya Adliyesi internet sitesi www.sakarya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımızdan ilan olunur. 02/10/2017

 

     

            Mehmet Sertaç KESLER               Lütfi DURSUN                    Hakan İSKENDEROĞLU

            BAŞKAN-27683                              ÜYE-38214                           ÜYE-36035

 

 

Adalet Komisyonu Başkanlığı 2018 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı İçin Tıklayınız.