Yönergemiz

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
GİRİŞ


Kuruluş
Madde 1

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri arasında yer alan ve avukatlık hukukuna ilişkin görevler kapsamında olmak üzere, avukatların birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde güveni sağlamaya, avukatlık mesleğinin saygınlığını korumaya, meslekî dayanışmanın sağlanması ve devamlılığına yönelik olarak, tahkime elverişli tüm uyuşmazlıkların adalete uygun ve ivedilikle çözümlenmesi amacıyla, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi kurulmuştur.


Amaç
Madde 2

(1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi’nin yapısını ve çalışma usullerini düzenlemektir.

Tanımlar
Madde 3

(1) Bu Yönerge’de geçen;
a) Başkan: Yürütme Kurulu Başkanı ve Divan Başkanı’nı
b) Birlik: Türkiye Barolar Birliği’ni
c) Divan: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Divanı’nı
d) Genel Sekreter: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu Genel Sekreteri ve Divan Genel Sekreteri’ni
e) Hakem / Hakem Heyeti: Uyuşmazlıkları çözen hakemi ve/veya hakem heyetini
f) Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi’nin koordinasyonundan sorumlu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi’ni
g) Kurallar: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları’nı
h) Merkez: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi’ni
i) Raportör: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi’ndeki Sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş olan Türkiye Barolar Birliği hukuk müşavirliği kadrosundan belirlenmiş avukatı
j) Sekretarya: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Sekretaryası’nı,
k) Tarife: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Masraflar ve Ücretler Tarifesi’ni
l) Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nu
m) Yönerge: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi’ni
n) Yürütme Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu’nu ifade eder.

Görevler
Madde 4

Merkez’in görevleri şunlardır:
a) Tahkim yargılamasına ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak
b) Tahkim ile ilgili eğitim, tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak
c) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yapı
Madde 5

Merkez; Yürütme Kurulu, Divan, Genel Sekreterlik ve Sekretarya’dan oluşur.


II. BÖLÜM
YÜRÜTME KURULU

Görevi
Madde 6(1) Yürütme Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Tahkime ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkezin işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenleme taslaklarını, yönerge ve yönerge değişikliklerini hazırlayıp Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak
b) Merkez’in tanıtımı, tahkimin gelişimi için tanıtım ve eğitim faaliyetlerini bizzat gerçekleştirmek
c) Hakem ücreti, masraflar, hizmet bedeli ve diğer ücretleri içeren Tarife’yi hazırlayıp Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak
d) Yönerge’ye, Kurallar’a ve Tarife’ye bağlı kalarak Merkez’in ikincil mevzuatını hazırlamak
e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilecek diğer görevleri yerine getirmek
(2) Yürütme Kurulu, görevlerini yerine getirirken bağımsız olarak hareket eder.

Yapısı
Madde 7

(1) Yürütme Kurulu toplam yedi üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından baro siciline kayıtlı avukatlar arasından seçilir. Yürütme Kurulu, Koordinatör Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçer. Yürütme Kurulu üyelerinin buradaki görevleri mesleki ve akademik faaliyetlerini etkilemez.

(2) Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi, Yürütme Kurulu’nun toplantılarına katılabilir, görüşlerini sunabilir; ancak oy hakkı yoktur. Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi Divan’da yer alamaz.

(3) Yürütme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nun görev süresi devam ettiği sürece görevlerini yürütürler. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir.

(4) Merkez’in idare ve temsili Yürütme Kurulu Başkanı’na aittir. Başkan’ın yokluğunda görevlerini yapmak üzere Birlik sicili kıdemli olan Başkan yardımcısı yetkilidir. Başkan yardımcılarından biri tanıtım, diğeri eğitim konularını yürütmek üzere görevlendirilir.

(5) Bu Yönerge’de belirtilen istisnalar dışında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği yönetim, disiplin ve denetleme kurulu başkanlık ve üyelikleri görevlerinde bulunanlar, bu görevleri sırasında Yürütme Kurulu üyesi olamazlar.

(6) Yürütme Kurulu üyeleri görev süreleri boyunca, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi bünyesinde yürütülen uyuşmazlıklarda hakem, arabulucu veya taraf vekili olarak görev yapamazlar.

Toplantılar
Madde 8

(1) Yürütme Kurulu iki ayda bir kez olmak üzere olağan toplantılarını gerçekleştirir. Yürütme Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Yürütme Kurulu’nu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

(2) Yürütme Kurulu, toplantılarını elektronik iletişim araçlarını kullanarak yapabilir ve elektronik imzalı karar alabilir. Elektronik iletişim araçları ile gerçekleştirilen toplantılarda hazırlanan tutanaklar elektronik imzalı olarak saklanabilir.

(3) Yürütme Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır ve basit çoğunluk ile karar alır. Toplantıya katılanların oylarının eşitliği halinde Yürütme Kurulu Başkanı’nın oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.

III. BÖLÜM
TAHKİM DİVANI


Görevi
Madde 9

(1) Divan, Kuralların uygulanmasını ve uyuşmazlıkların Kurallar uyarınca çözümlenmesini yönetmekle görevlidir.

(2) Divan, Merkez organlarından bağımsız olarak görevlerini yerine getirir.

(3) Divan, uyuşmazlığı kendisi çözümleyemez.

Yapısı
Madde 10

(1) Divan, Yürütme Kurulu tarafından baro siciline kayıtlı avukatlar ile akademisyenler arasından seçilecek üç üye ile Merkez’in Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri’nden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı aynı zamanda Divan Başkanı’dır.

(2) Divan üyelerinin görev süresi, Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Bununla birlikte, yeni divan oluşturulana kadar mevcut divan yargılama faaliyetlerine ilişkin görevlerini yürütmeye devam eder.

(3) Divan üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, bu üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(4) Divan üyeleri, görev süreleri boyunca Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi bünyesinde yürütülen uyuşmazlıklarda hakem, arabulucu veya taraf vekili olarak görev yapamazlar.

Toplantılar ve Gizlilik
Madde 11

(1) Divan Başkanı, yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından gerekli görülen hallerde Divan’ı toplantıya çağırır.

(2) Divan, Divan Başkanı’nın başkanlığında, üye tam sayısının basit çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların basit çoğunluğuyla karar alır. Toplantıya katılanların oylarının eşitliği halinde Divan Başkanı’nın oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.

(3) Divan, toplantılarını elektronik iletişim araçlarını kullanarak yapabilir ve elektronik imzalı olarak karar alabilir. Elektronik iletişim araçları ile gerçekleştirilen toplantılarda hazırlanan tutanaklar elektronik imzalı olarak saklanabilir.

(4) Divan’ın kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde Divan’a itiraz edilebilir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda Divan’ın vereceği karar kesindir.

(5) Sekretarya, Divan’ın sekreterlik hizmetlerini de yürütür.

(6) Divan toplantıları gizlidir. Toplantılara sadece Divan üyeleri katılabilir ancak Divan tarafından davet edilmesi halinde Raportör de toplantıya katılır.

(7) Divan’a sunulmuş belgeler, Divan üyeleri, Raportör ve Sekretarya dışında gizlidir. Divan’ın düzenlediği her türlü karar, belge ve yazışma yalnızca ilgililerine iletilebilir.

IV. BÖLÜM
GENEL SEKRETERLİK VE SEKRETARYA

Genel Sekreterlik
Madde 12

(1) Merkez’de tahkim yargılamasına ilişkin işler ile diğer işler Genel Sekreter’in gözetiminde, yeteri kadar Raportör ve personel ile yürütülür.

(2) Genel Sekreter ve Sekretarya, tahkime ilişkin uygulanacak kurallar ile Merkez’in işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemelerde belirlenen görevleri yerine getirir.

(3) Genel Sekreter hakem kararlarının aslına uygunluğunu onaylama yetkisine sahiptir.

(4) Sekreterya’da görevli personeller Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi bünyesinde yürütülen uyuşmazlıklarda hakem, arabulucu veya taraf vekili olarak görev yapamazlar.

Sekretarya
Madde 13

(1) Sekretarya, yeterli sayıda Raportör ve personelden oluşur.

(2) Birlik, Merkez’in faaliyetlerinin yürütülmesi için Raportör dışında gerekli sayıda personeli Sekretarya’ya tahsis eder.

(3) Sekretarya, gerçekleşen faaliyetlere ilişkin kararları, görev belgelerini, usuli zaman çizelgelerini, Divan kararlarını, Sekretarya tarafından yapılan yazışmaları ve ilgili tüm belgeleri Merkez arşivinde saklar.

(4) Raportör ve tahsis edilen personel, Sekretarya‘ya sunulmuş her türlü beyan, belge, dilekçe ve yazışmanın gizliliğine uygun davranmak, görevleri esnasında öğrenecekleri sırları ve bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

V. BÖLÜM
BÜTÇE VE MASRAFLAR

Bütçe
Madde 14

(1) Merkez’in giderleri Birlik tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilecek olan gelirler doğrudan Birlik tarafından tahsil edilir.

(3) Merkez, yargılama görevlerinin ifası için gereken harcamaları yapma yetkisine sahiptir. İdari görevlerin ifası için gereken harcamalar, Yürütme Kurulu’nun teklifi üzerine Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır.

Masraflar ve Ücret
Madde 15

(1) Merkez organlarının tüm üyelerinin, Merkez faaliyetleri için yaptıkları seyahat ve konaklama gibi giderler başta olmak üzere tüm giderleri Birlik tarafından karşılanır.

(2) Yürütme Kurulu üyeleri ile Divan üyeleri huzur hakkı ya da başka bir ad altında ücret talep edemezler. Bu görevleri yapan kişilere hiçbir ad altında ödeme yapılmaz. Raportör ve görevlendirilen idari personel de bu görevleri nedeniyle ek ücret talep edemezler.

VI. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Gizlilik
Madde 16

(1) Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırlar ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri, görevleri sona erse dahi hiçbir kişi ve kuruluşa açıklayamaz, kendisi veya başkası yararına kullanamazlar; tarafların yazılı izni olmaksızın görevi gereği edindiği bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yayınlarda bulunamazlar.

Geçiş Hükümleri
Madde 17

(1) Merkez’in yeni organları oluşturulana kadar mevcut organların görevleri devam eder. Tahkim yargılamasına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girene kadar yürürlükten kaldırılan kurallar uygulanmaya devam eder.

(2) Değiştirilen maddelerle birlikte yürürlükten kaldırılan kurallarda yargılama faaliyetlerine ilişkin olarak Yürütme Kurulu’na verilen görevler Divan tarafından yerine getirilir.

Yürürlük
Madde 18

(1) İşbu Yönerge, TBB Yönetim Kurulunun 05.02.2022 tarih ve 2022/297 Sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönerge’nin yürürlüğe girmesi ile TBB Yönetim Kurulunca kabul edilip yürürlüğe konulan 28.02.2020 tarih ve 2020/273 sayılı yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yönerge hükümleri TBB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür, Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.