Tarife

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ
MASRAFLAR VE ÜCRETLER TARİFESİ

Amaç

Madde 1

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Masraflar ve Ücretler Tarifesi'nin amacı, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi bünyesinde yürütülen yargılamalarda hakem ücretleri ile masraflar ve giderleri; Merkezin tayin makamı olarak görev aldığı tahkim yargılamalarında masraflara ilişkin konuları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2

(1) Bu Tarifede geçen;
a) Başkan: Yürütme Kurulu Başkanı ve Divan Başkanı'nı
b) Birlik: Türkiye Barolar Birliği'ni
c) Divan: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Divanı'nı
d) Genel Sekreter: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu Genel Sekreteri ve Divan Genel Sekreteri'ni
e) Hakem / Hakem Heyeti: Uyuşmazlıkları çözen hakemi ve/veya hakem heyetini
f) Kurallar: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları'nı
g) Merkez: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi'ni
h) Raportör: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezindeki Sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş olan Türkiye Barolar Birliği hukuk müşavirliği kadrosundan belirlenmiş avukatı
i) Sekretarya: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Sekretaryası'nı
j) Tarife: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Masraflar ve Ücretler Tarifesi'ni
k) Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nu
l) Yönerge: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yönergesi'ni
m) Yürütme Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu'nu
ifade eder.

Başvuru Ücreti ve Avans

Madde 3

(1) Tahkime başvuran taraf, Tarifede öngörülen başvuru ücreti ve avansı yatırır. Başvuru ücreti, eksiklik sebebiyle dosyanın kapatılması hali dahil olmak üzere hiçbir surette iade edilmez.

(2) Avans miktarı, hakem ücretlerini, yargılamaya ilişkin yapılacak her türlü masraf ile idari masrafları kapsar. Yargılama faaliyetlerine ilişkin olarak taraflardan ek avans talep edilebilir.

(3) Taraflardan her biri kendi payına düşen avans miktarını nakden öder. Bir tarafın, üzerine düşen avansı yatırmaması halinde diğer taraf bu avansı nakden ödeyebilir. Yargılama giderleri ile ilgili karar verilirken bu husus dikkate alınarak karar verilir.

(4) Taraflarca ödenmiş avans miktarının, yargılama masraflarını aşan tutarı, yaptıkları ödeme ölçüsünde taraflara yargılama faaliyeti tamamlandıktan sonra iade edilir.

(5) Genel Sekreter, tahkim yargılaması devam ederken uyuşmazlık konusunun değerindeki ve hakem harcamalarındaki değişiklikler veya yargılamanın zorlaşması gibi ilgili hal ve şartları gözeterek avans miktarını yeniden belirleyerek Divana sunabilir. Divan tarafından onaylanan yeni avans miktarı taraflara tebliğ edilir.

(6) Hakem / Hakem Heyeti tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılabilir. Bu durumda bilirkişi göreve başlamadan önce taraflar veya taraflardan biri, Hakem / Hakem Heyeti tarafından belirlenen ve bilirkişinin tahmini ücret ve harcamalarını karşılamaya yetecek tutarda avans öder.

(7) Hakem / Hakem Heyeti, gerekli avans miktarının yatırılmaması halinde Kurallar uyarınca yargılamaya son verir.

Hakem Ücreti ve Masraflar

Madde 4

(1)Hakem / Hakem Heyeti üyelerinin ücretleri, bu Tarife uyarınca münhasıran Divan tarafından belirlenir. Taraflar ve Hakem / Hakem Heyeti üyeleri arasında hakem ücreti hakkında bir anlaşma yapılamaz. Hakem ücreti, hakemler tarafından belirlenemez.

(2) Her koşulda hakem ücreti, 2.500,00 TLden az olamaz. Değer tayininin mümkün olmadığı hallerde Hakem / Hakem Heyeti üyelerinin ücretleri, ilgili tüm hal ve şartlar dikkate alınarak resen Divan tarafından belirlenir.

(3) Yargılamanın zorluğu, ilgili tüm hal ve şartlar, Hakem / Hakem Heyetinin harcayacağı mesai dikkate alınarak, Hakem / Hakem Heyetinin talebi üzerine Yürütme Kurulu tarafından işbu Tarife uyarınca belirlenen hakem ücretinin en fazla iki katına kadar artırılmasına karar verilebilir.

(4) Sekretarya, bu Tarife uyarınca idari masrafları belirler. Değer tayininin mümkün olmadığı hallerde idari masraflar, ilgili tüm hal ve şartlar dikkate alınarak Divan tarafından belirlenir. Tahkim yargılamasının herhangi bir aşamasında Divan, idari masrafların Divan ve Sekretarya tarafından o ana kadar yapılan işlere karşılık gelen kısmının ödenmesini isteyebilir.

(5) Divan, ilgili hal ve şartların gerektirmesi halinde bu Tarifede belirlenen idari masraflara ek bir masrafın ödenmesini isteyebilir.

(6) Hakem kararı verilmeden önce tahkim yargılaması sona erdirilirse Divan, hakem veya hakemlerin ücretleri ve masrafları ile Merkezin idari masrafları hakkında karar verir.

(7) Karar düzeltme, yorumlama ve tamamlama talepli olarak yapılan başvurularda Divan, Hakem / Hakem Heyeti üyelerinin ilave ücret ve harcamaları ile idari masraflar için, avans belirleyebilir. Divan, bu başvurunun, Sekretarya tarafından Hakem / Hakem Heyetine havalesini, belirlenen avans miktarının ödenmesine bağlı tutabilir.

Tayin Makamı, Hakem Kararı Tespiti ve Duruşma Ücreti

Madde 5

(1) Kurumsal olmayan bir tahkimde hakemlerin Merkez tarafından atanması talebi ile başvuruda bulunulduğu takdirde, bu başvuru ile birlikte 2.500,00 TL ücret ödenir. Bu tutar, iade edilmez ve yatırılmadığı takdirde ilgili başvuru işleme konulmaz.

(2) Tarafların birlikte başvurusu üzerine Divan tarafından, tarafların üzerinde anlaşıp imzaladıkları sulh belgesi, Avukatlık Kanunu m. 35/A uzlaşma tutanağı ve arabuluculuk anlaşma belgelerinin hakem kararı olarak tespiti talep edildiği takdirde, üzerinde anlaşılan miktar veya değeri para ile ölçülemeyen işler için Tarifede hakem ücreti olarak belirtilen ücretin yarısı alınır.

(3) Merkez bünyesinde yürütülmeyen yargılamalar için duruşma salonu talep edilmesi halinde 1.500,00 TL duruşma salonu tahsis ücreti alınır.

Vergi ve Mükellefiyetler

Madde 6

(1) Hakem / Hakem Heyeti üyelerine ödenen ücretlere, katma değer vergisi ve gelir vergisi dâhildir. Söz konusu vergi ve mükellefiyetler, taraflarca karşılanır. Bu vergi ve mükellefiyetlerin ödenmesini ilgilendiren tüm meseleler, Hakem / Hakem Heyeti üyeleri ile taraflar arasında bir husustur.

(2) Vekil olarak yapılacak başvurularda vekâletnamelerin vekâlet pulu içermesi zorunludur. Vekâlet pulunun olmaması halinde vekâlet pulu ücreti, yatırılan avanstan karşılanarak eksiklik giderilir.

Tarifeler

Madde 7

(1) Başvuru ücreti, idari masraf ve hakem ücretlerinin belirlenmesinde, Merkez'e başvuruda bulunulduğu tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

(2) Yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere başvuru ücreti, idari masraf ve hakem ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

a) Başvurma ücreti, her başvuru için 1.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerine göre belirlenen hakem ücretinin %10’u oranında alınacaktır.
b) Yargılama gideri avansı ve idari masraf, başlangıç için 500,00 TL’dir. İşbu tarife uyarınca ilave avans isteme hakkı saklıdır.
c) Hakem ücretleri ise konusu para ile ölçülebilen uyuşmazlıklar yönünden uyuşmazlık miktarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

0,00 TL.-20.000,00 TL. => 2.500,00 TL.

20.000,01 TL.-50.000,00 TL. => 6.000,00 TL.

50.000,01 TL.-100.000,00 TL. =>9.000,00 TL.

100.000,01 TL.-150.000,00 TL. =>15.000,00 TL.

150.000,01 TL. ve üzeri =>15.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık miktarının %3’ü (yüzde üçü) ;
d) Hakem Heyeti ücretleri, tek Hakem için belirlenen ücretin iki katıdır. Bu ücret, hakemler arasında eşit olarak paylaştırılır.
e) Konusu para ile ölçülemeyen davalarda davanın niteliğine, tüm hal ve şartlara bakılarak Divan tarafından hakem ücreti belirlenir.

Yürürlük

Madde 8

Bu Tarife, Yürütme Kurulunun hazırlaması ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine yürürlüğe girer. Tarifedeki değişiklikler de aynı usul uyarınca yapılır.