Tarihçe

SAKARYA BAROSU’ NUN KURULUŞU

Yukarıda ifade ettiğim Vilayet oluşumu ile birlikte aynı yıl içerisinde Sakarya Barosu o sırada mevcut ve Kocaeli Barosu’ na kayıtlı fiilen Adapazarı’ nda çalışmakta olan sayısı otuza ulaşmış Avukat tarafından kurulmuştur. Şehrimizde çok eski yıllarda da Baro olduğuna dair rivayeti belgeleyemedim. 07.12.1954 tarihinde Sakarya Barosu İdare heyeti (Yönetim Kurulu) Av. Fuat SOM başkanlığında ilk toplantısını yaparak 1 no’ lu ilk kararını almıştır. Mevcut Adliye binasında bir yer gösterilmediğinden toplantılar üye avukatların bürolarında yapılmıştır. Buna göre Başkan vekili ve umumi katipliğine (Genel Sekreter) Avukat Salih SİPAHİER, üyeliklere ise Avukat Bülent DAVRAN, Avukat Hüseyin Vahdettin ER, Avukat Mustafa Raşit ABASIYANIK seçilmişlerdir.

 

Temin edilen ve Notere tasdik ettirilerek resmi bir hüviyet kazandırılan Avukatlar Derneği defterine 08.02.1955 tarihinde üye kayıtlarına başlanmıştır. Her ne kadar karar defterinde İdare Heyetinin 3 no’ lu kararına göre 28.01.1955 tarihinde Avukat Cevdet Mahir KÖSEMEN 31 no’ lu üye görünmekte ve Avukatlar Derneği Defterine göre de Avukat Tekin YAMAN 06.08.1954 tarihinde 29 no’ lu üye görünmekte olsa da biz yine Karar Defterini esas aldığımızda ilk kuruluşta 30 adet Avukatın var olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Kurucu Avukatların “Avukatlar Derneği Defterine” göre sıralaması şöyledir;

01-Avukat Demir Kemal DALKILIÇ

02-Avukat Yusuf Ziya KÖSEMEN

03-Avukat Ahmet Fuat SOM

04-Avukat Ahmet KALAN

05-Avukat Ali Necdet GÜVEN

06-Avukat Mahmut Nedim AKPINAR

07-Avukat Hüseyin Vahdettin ER

08-Avukat Yusuf ORAL

09-Avukat Salih SİPAHİER

10-Avukat Mustafa TIĞLI

11-Avukat Burhanettin AKDAĞ

12-Avukat Nazmi AKINCI

13-Avukat Kamil BAŞKARACA

14-Avukat Nazmi SAVAŞ

15-Avukat Hikmet BERKER

16-Avukat Muhsin ÖZŞAHİN

17-Avukat Mustafa Sadi YÜCEL

18-Avukat Osman Ümit ERLER

19-Avukat Tacettin BARIŞ

20-Avukat Ulviye ÜSTÜNER

21-Avukat Mustafa Şerafettin DAVRAN

22-Avukat Şemsettin YÜKSEL

23-Avukat Mustafa Raşit ABASIYANIK

 

Askeri Adli Hakimlik görevinden 30.11.1954 tarihinde Ağrı 1. Süvari Tümeni mensubu iken istifa ederek gelen Yusuf Ziya oğlu 1336 tarihinde doğmuş Cevdet Mahir KÖSEMEN Sakarya Barosu’na, Avukat Mustafa TIĞLI ve Avukat Şeref DAVRAN’ ın takdimi ve muhakkik Avukat Kamil BAŞKARACA’ nın 17.01.1955 tarihli yeterlilik raporuyla 28.01.1955 tarihinde 31 sicil no ile katılmış ve uzun yıllar başarıyla yürüttüğü sürdürdüğü meslek hayatını, Baro sohbetlerinde enerjik şekilde Gürcü ırkının üstünlüğünün ispatıyla renklendirmiştir.

 

Baromuzun ilk Avukat stajyeri Mehmet Şehabettin FINDIKOĞLU’ nun, Avukat Nazmi AKINCI yanında stajına başlamasına 25.02.1955 tarihinde karar verilmiştir.

 

Çiçeği burnunda genç, Baromuza yazılı başvurusuna mukabil olarak nakdi yardım yapılması için Sakarya Belediye Meclisi 1955-1956 yılı bütçesinden para tahsis etmiştir. Bunun üzerine Baromuz Yönetim Kurulu 22.03.1955 tarihli oturumunda aldığı karar ile “Adapazarı Belediye riyasetine (Başkanlığına) teşekkür ederek tahsisine karar verilmiş meblağın itası” istenmiştir. Baromuz’ da ilk şikayet edilen üyemiz Avukat Mustafa TIĞLI’ nın savunma yapması aynı oturumda karar altına alınmış olup, bilahare alınan savunmanın değerlendirilmesi sonucunda inzibati (disiplin) ceza tayinine gerek olmadığı anlaşılmıştır.

 

İlk Genel Kurul toplantısının 16.04.1955 Cumartesi saat 14.oo’ de, kanuni ekseriyet sağlanamazsa ikinci toplantının 30.04.1955 Cumartesi saat 14.oo’ de Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’ nin duruşma salonun da yapılmasına 29.03.1955 günü karar verilmiştir. Yine bu toplantıda Adalet Bakanlığı tahkikat evrakı nedeniyle Avukat Sadi YÜCEL’ in savunmasının, muhakkik olarak tayin edilen Avukat Mustafa Raşit ABASIYANIK tarafından alınmasına karar verilmiş ve bu soruşturmanın sonucunda adı geçen Avukatın ihmali ve sorumluluğu sübut bulduğu için Yönetim Kurulu kararıyla “dikkatinin çekilmesi” (uyarma) cezası ile tecziye edilmiştir. Bu sırada eldeki kayıtlardan, baro katipliğini Ayhan KEREMOĞLU, odacılığını ise Ali ERCÜMEN’ in yapmakta olduğu görülmektedir. 04.06.1955 tarihinde Hasan Hidayet ERDOĞAN 2 sicil sayısı ile Avukatlık stajına başlatılması karar altına alınmış olup bilahare Avukat Mustafa TIĞLI yanında yaptığı stajını ikmal etmiştir. Ancak bu toplantıda alınan 4 no’ lu karar çok önemlidir. Şöyle ki; “Milli Bayramlarla, bunun dışında yapılan merasimlerde tanzim olunan protokolde Sakarya Barosu’ na, temsil ettiği manevi şahsiyet nedeniyle konumuna uygun olmayan bir sırada yer verildiği görülmektedir. Bu vaziyet tahtında ve o dönemde bir yasal düzenleme mevcut değilken bile, Sakarya Barosu’ na protokol icabı itibarına uygun yer verilmediği taktirde İdare Heyeti (Yönetim Kurulu) olarak hiçbir törene iştirak edilmemesine ve keyfiyetin Sakarya Valiliği, Adapazarı Belediye Başkanlığı ve Sakarya Cumhuriyet Müddeiumumiliği’ ne (Savcılığına) bir yazıyla bildirilmesine ittifakla (oybirliğiyle) karar verilmiştir. Bu gün yasal düzenleme ile Baro Başkanları resmi protokolde Cumhuriyet Başsavcılarının yanında yer almışsa, bunu geçmişte onurlu duruş sergileyen Baromuz üyesi üstatlarının duyarlı çabalarına borçludur.

 

11.08.1955 tarihinde Hukuk Mahkemeleri duruşma salonunun, masrafları Baro tarafından yapılıp bölünerek birinin Baroya tahsisine karar verilmiştir. Yine aynı gün, ilk defa İdare Heyeti azası (Yönetim Kurulu üyesi) Avukat Salih SİPAHİER hakkında şikayet vaki olmuş, onun yokluğunda yapılan toplantıda muhakkikliğine Avukat Mustafa Raşit ABASIYANIK’ ın görevlendirmesine karar verilmiştir. Yine onun olmadığı bir başka oturumda ise yapılan tahkikat (soruşturma) sonucunda takibata mahal olmadığı ve böylece Yönetim Kurulu Disiplin cezası uygulamasını gerektirecek bir husus bulunmadığını karar altına almıştır.

 

26.08.1955 tarihinde ilk defa İstanbul Barosu’ ndan naklen gelen Avukat Ekrem ALPAYIN’ ın 33 sicil no ile kabulüne karar verilmiştir. Stajını bitiren Mehmet Şehabettin FINDIKOĞLU’ nun Adliye Vekaletince ruhsatnamesi verildiğinde 34 sicil no ile kabulüne 09.09.1955 günü karar verilmiştir.

 

İlk insani ve mesleki dayanışmaya örnek olacak kararın verildiği 13.10.1955 tarihli oturumda; “Elazığ Barosu üyesi Avukatlarından iken vefat eden ve 5 çocuğu ile ailesi mağdur ve muhtaç durumda bulunan Mehmet Ali AYDIN adındaki meslektaşımızın ailesine 100 lira nakdi yardım yapılması” karar altına alınmış ve söz konusu para ulaştırılarak Baronun tüzel kişiliği yanı sıra ona hayat veren Avukatların toplumumuza has geleneksel dayanışma, insani anlamda merhamet, şefkat ve icra ettiği mesleğine verdiği önem ve yüklediği değeri ifade etmek bakımından da gelecek kuşak Avukatlara emsalsiz bir örnek olmuştur. Üstat Avukat Tekin YAMAN’ ın sıkça tekrar ettiği üzere “Her şey bir başka nesneyle karışabilir. Altın, % 90 oranda bakırla karışsa bile ona yine altın denir. Ancak Adalet hiçbir şey ile bir araya gelmemelidir. Yabancı unsur milyonda bir oranda bile olsa, ortada Adalet değil artık adaletsizlik vardır.” Yani mesleğimizin icrası sırasında katamayacağımız duygusal değerlerimizi insan olarak yaşatmayı başaran nadir meslek grubudur, Avukatlık. Bu nedenle konuyla ilgili yasal bir düzenleme söz konusu değilken ve o tarihte mesleğin sosyal güvenlik anlamında koruması yokken yukarıda zikrettiğim yardımlaşmayı sağlayan kurucu üstatlarımızın anlayış ve erdemlerinin önemini vurgulamadan geçemedim. Yine bu oturumda Zerrin BATMAZ’ ın ilk bayan Avukat stajyeri olarak 3 sıra no ile kabulüne karar verilmiş olup, Avukat Cevdet Mahir KÖSEMEN yanında staj ikmal edilmiştir. Daha sonra gerçek bir hanımefendi ve saygın bir Avukat olarak Sakarya Barosu’ nda iz bırakan Avukat Zerrin BATMAZ, Meserret İş Hanı Avukatları arasında çalışmaktayken Adapazarı dışında bir beyefendiyle evlenerek aramızdan ayrılmıştır.

 

26.10.1955 günlü oturumda Sakarya Valilik Hukuk İşleri Müdürü Mehmet Emin SOY’ un avukatlık stajı yapmak üzere vaki müracaatının Devlet Şurası 6. Hukuk Dairesinin 28.01.1954 tarih ve 54/320.258 numaralı kararı dayanak gösterilerek reddine karar verilmiştir. Bu kararla Sakarya Barosu İdare Heyetinin (Yönetim Kurulunun), önüne gelen konular hakkında ne kadar titiz ve dikkatli çalıştığı ve kararlılığı hakkında önemli bir fikir vermektedir.

 

22.11.1955 tarihli oturumda Avukatlık Kanunu 70. maddesine göre İdare Heyeti’ nin iki üyesinin kura ile yenilenmesi yapılmış, Avukat Şeref DAVRAN ile Avukat Hüseyin Vahdettin ER’ in kurul dışı kaldığına karar verilmiştir.

 

İdare Heyeti 26.01.1956 günü, yeni katılan Avukat Tekin YAMAN ve Avukat Burhanettin AKDAĞ’ ın iştirakleriyle, 1928 doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ni 1954 yılında bitirmiş Enver GEDİKKAYA’ nın 4 no’ lu sicil ile Avukat stajyerliğine kabulüne ve stajının Avukat Salih SİPAHİER nezdinde devam etmesine karar vermiştir.

 

İlk terkin (baro listesinden çıkarma) kararı Adalet Vekaleti (Bakanlığı) Hukuk İşleri Umum (Genel) Müdürlüğü’ nün yazıları üzerine Hazine Avukatı Nermin ŞENYUVA hakkında 04.02.1956 tarihinde verilmiştir. Yine bu oturumda İdare Heyeti, Baromuz’ un resmi protokolde yeri konusunda Sakarya Valiliği’nin gösterdiği ilgiye teşekkür edilmesine ve bu hususun bir yazıyla bildirilmesine, 03.02.1956 tarihinde vefat eden ilk Avukat D.Kemal DALKILIÇ’ ın ailesine taziye mektubu yazılarak kaydının re’sen silinmesine ve vekaletname ibraz ettiği mevcut dosyalarının, yine meslektaşlar arasında dayanışmanın en güzel örneklerinden olarak talip olan ve bu erdemli davranışıyla her türlü övgüye layık Avukat Nazmi AKINCI’ ya verilmesi için ailesinden bilgi istenmesine, 1956 bütçesinden nakdi yardım yapılması için Adapazarı Belediyesi riyasetine yazılmasına da karar verilmiştir. Mesleğimizin hiçbir güvencesinin bulunmadığı o günlerden, her türlü sağlık hizmetinden yararlanıldığı ve emeklilik gibi sosyal haklara kavuşulduğu günümüzde, bu hakların alınması uğrunda emekleri geçen üstatlarımızı şükranla anıyoruz.

21.03.1956 günü AVUKAT Seniha PAKER’ in Bolu’dan naklen 35 sicil no’ lu olarak kaydının yapılmasına, 23.03.1956 günü ise 27 sicil no’ lu Avukat Cemalettin ÖZCAN’ ın Bolu Barosu’ na nakli nedeniyle kaydının silinmesine karar verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden 1946 yılında mezun olan 1339 doğumlu Türkan DİKMEN’ in 5 sicil no ile Avukatlık stajı yapmasına karar verilmişse de, adı geçen bilahare vazgeçmiştir. 11.04.1956 günü Ankara Barosu’ ndan naklen gelen Avukat Orhan Cahit İLHAN’ ın 36 sicil no ile, Avukat Melahat ŞENCEBE’ nin 37 sicil no ile kabulüne karar verilmiştir. Merhum Avukat Orhan Cahit İLHAN üstadımız uzun yıllar siyaset ve ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında çalışmış olup Baromuzun duruşma bekleme salonunda başarılı ve ilgiyle dinletmeyi başardığı güncel sosyal ve siyasi değerlendirmeleri içeren hitabeti, her şiveyi taklit ederek anlattığı birbirinden güzel fıkraları ve nihayet en kıdemlisinden en yenisine kadar tüm meslektaşlarına gösterdiği saygı ve sempati Sakarya Barosu’ na unutulmaz renk ve tat katmıştır.

 

30.04.1956 günü 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 67. maddesi mucibi Sakarya Defterdarlığı Takdir Komisyonu asil azalıklara Avukat Nazmi AKINCI, Avukat Mecdi OKUYAN, Avukat Kamil BAŞKARACA ve yedek azalıklara ise Avukat M. Raşit ABASIYANIK, Avukat Tekin YAMAN ve Avukat Salih SİPAHİER’ in görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

 

Stajını tamamlayan Avukat Hasan Hidayet ERDOĞAN’ ın 38 sicil no ile 06.06.1956 tarihinde kabulüne karar verilmiştir.

 

Baro İdare Heyeti’ nin 01.08.1956 günü Darulfünun-i Osmani Hukuk Şubesi’ nden Aliyyülala (mükemmel) derece ile mezun olmuş ve 13.07.1956 tarihinde bu günün gelir itibariyle çok cazip Sakarya Noterliği’ nden emekli olmuş 1307 doğumlu Ahmet Eşref TANAKOL’ un 39 sicil no ile Sakarya Barosu levhasına kaydına dair ilginç bir kararı bulunmaktadır.

 

1340 tarihinde doğmuş ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olmuş ve 1950 tarihinde Artvin Yargıç adaylığına tayin olup 1958 tarihinde Balıkesir Savaştepe Hakimliği’ nden istifa ederek ayrılmış ve Avukat Kamil BAŞKARACA’ dan olumlu rapor almış olan Avukat Haşim AYDIN’ ın 40 sicil sayı ile Sakarya Barosu levhasına yazılmasına 25.08.1956 tarihinde karar verilmiştir. Merhum üstadımız, kalın kaşları ve her zamanki ciddiyeti ile dikkat çekmiştir. Ceza hukuku alanında isim yapmış olup, vakur bir şekilde mesleğini icra ederken genç yaşta kalp krizi sonucu kaybettiğimiz üstadımızın erdemli kişiliği ile Baromuza Başkan olarak katkıları önemlidir.

 

Avukat M. Şerafettin TUNCALP’ ın Kocaeli Barosu’ ndan naklen 41 sicil no ile 17.10.1956 tarihinde ve yine stajını ikmal eden Avukat Zerrin BATMAZ’ ın 42 sicil no ile kabulüne 24.10.1956 tarihinde karar verilmiştir.

 

Sakarya Barosu’ nun tarihi bir kararı da 16.11.1956 tarihinde verilmiştir. Şöyle ki; Avukat Cevdet Mahir KÖSEMEN, ölüm derecesinde hastadır ve ameliyat olacaktır. Buna dair doktor raporuyla duruşmanın ertelenmesine dair talik (duruşmanın mazeret nedeniyle ertelenmesi) dilekçesini 70 yaşında ki babası ve Baromuzun kurucu üyelerinden Avukat Yusuf Ziya KÖSEMEN, o zamanki Sakarya Sulh Hukuk Hakimi Şayan Kılıççıoğlu’ na götürür. Raporun tasdikli olmaması nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu Avukat Cevdet Mahir KÖSEMEN’ in babası Avukat Yusuf Ziya KÖSEMEN tutuklanarak cezaevine sevk edilir. İdare Heyeti olayı özetledikten sonra “Yetişmiş oğlunun hayatının mevzubahis olduğu bu vakada teessür (üzüntü) gösterecek yerde babanın tevkifine (tutuklanmasına) karar verilmesi ve hadisenin dava sırasında vukua gelmemiş olması itibariyle usul ve kanuna muhalif (aykırı) olarak verilen tevkif kararı ve emsali müteaddit muameleler dolayısıyla tahkikat (soruşturma) yapılmak üzere bir müfettiş gönderilmesi anına değin bu Mahkemede dava takip edilmemesine ittifakla (oybirliğiyle) karar verilmiştir. Bilahare Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün duruşmalara girmeyen bir kısım Avukatlar hakkında disiplin işlemi yapılması yazısı üzerine, bu durumun duruşmalara girmeyen bir kısım müteessir Avukatlar ile müvekkilleri arasında kalan bir husus olduğundan disiplin işlemi yapılmasına mucip bir durum bulunmadığı kararı verilmiştir.

 

Yönetim Kurulu 30.11.1956 tarihli oturumda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1956 tarihinde mezun Ayhan KILIÇ’ ın 6 sicil no ile Avukatlık stajına başlamasına karar verilmiştir.

 

Baro İdare Heyeti 19.01.1957 tarihli oturumda Avukat Fuat SOM’ un Başkanlığı’ nda yeniden iş bölümü yaparak, Avukat Burhanettin AKDAĞ’ ın Başkan vekilliğine, Avukat Mecdi OKUYAN’ ın umumi katipliğe (sekreterliğe), Avukat Kamil BAŞKARACA’ nın muhasipliğe, Avukat Tekin YAMAN’ ın Adli Müzaheret Bürosu Başkanlığı’ na seçilmesine karar vermiştir. Aynı gün, 2.Tümen Askeri Mahkemesi’ nin, Avukatlara yapmakta oldukları tebligatları adet haline getirdikleri üzere Baro kanalıyla değil doğrudan Avukatı muhatap alarak yapmaları için uyarı yazısı yazılması da karar altına alınmıştır.

 

Staj dönemine rastlayan 07.11.1955-01.08.1956 tarihleri arasında ücretli bir işte çalıştığı tespit edildiğinden, Avukat Stajyeri M.Tevfik Özgüven’ in stajının bu süreye ait olmak üzere iptal edilen kısmın yeniden yapılmasına 19.01.1957 tarihinde karar verilmiştir. 04.02.1957 tarihinde stajını ikmal eden Avukat Enver GEDİKKAYA’ ın 43 sicil no ile levhaya kaydına karar verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1956 mezunu 1933 doğumlu Turhan ÖZÜMER’ in 7 sicil no ile stajyerliğe kabulüne 29.05.1957 tarihinde karar verilmiştir.

 

Kendisine gelen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün yazısı üzerine Sakarya Barosu Yönetim Kurulu 29.07.1957 tarihinde komşu Bolu Barosu Reis ve İdare Heyeti hakkında, üyeleri Avukat Mahmut GÜÇBİLMEZ tarafından yapılan şikayet incelenmiş ve disiplin yönünden işlem yapılmasına gerek olmadığına dair karar vermiştir.

 

7 sene 5 ay 20 günlük hizmetten sonra son Gediz Hakimliği’ nden istifa ederek gelen Avukat Naim Cevat KARACA’ nın 45 sicil no ile kaydının yapılmasına 27.09.1957 tarihinde karar verilmiştir. 10.10.1957 tarihinde 44 sicil no’ lu Avukat Mehmet DEMİREL, Manisa Barosuna gitmiştir. Avukat Muhittin GÜRER Ankara Barosu’ ndan 05.12.1957 tarihinde naklen gelmiştir. Avukat Salih SİPAHİER’ in stajyeri Avukat Ayhan KILIÇ 47 sicil no ile levhaya yazılmıştır. Merhum üstadımız Avukat Ayhan KILIÇ, bilahare mesleğin icrası sırasında sade ve fakat kararlı tavrı, çevresinde bıraktığı zerafet ve nezaket etkisi, ciddiyet ve ödün vermez tarzı ve başarılı çalışma hayatı ile örnek olmuş ve iz bırakmıştır.

 

14.12.1957 tarihli oturumda tümüyle ilk defa yenilenmiş Baro Yönetim Kurulu Avukat Hüseyin Vahdettin ER Başkanlığında, Baro Başkan vekilliğine Avukat Rauf KILIÇ, Sekreter (umum katip) ve Muhasipliğe Avukat Naciye SANAL seçilmiş olup son üye Avukat Hasan Hidayet ERDOĞAN’ ın katılımıyla bundan böyle toplantıların her Cuma günü saat 17.oo’ de Avukat Mustafa Raşit ABASIYANIK’ ın Uzun çarşının Çark Caddesi girişinden ilk sağa dönüşte bulunan ve halen kapısında ismi yazılı bürosunda yapılmasına karar verilmiştir.

 

Kurulmakta olan Türkiye Barolar Birliği nizamnamesinin taslağı hakkında görüş bildirilmesi görevi, bu yeni heyete 20.12.1957 günlü oturumda nasip olmuş ve yine bu oturumda duruşma zabıtlarında kullanılmak üzere kağıt ve karbon teminine ve umumi heyetçe tasvip gören Avukatlık Ücret tarifesinin matbaada basılmasına karar verilmiştir.

 

24.01.1958 tarihli oturumda stajını Ankara Barosu’ nda yapan ve bilahare Türkiye Kömür İşletmeleri Personel İşleri muamelat şefliğinden istifa ederek gelen Avukat Dr.Nadir Latif İSLAM’ ın 48 sicil no ile levhaya kaydına ve Adalet Vekaletine yazılmasına karar verilmiştir. Adalet Vekaleti Hukuk İşleri Umum Müdürlüğü staj sırasında ücretli çalıştığı için ruhsatnamesinin istirdat edilmesi kararına karşı dava açan Avukat Dr.Nadir Latif İslam hakkında Devlet Şurası yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. 22.01.1958 günü stajı biten Avukatlara bundan böyle İstanbul, İzmir ve Ankara Barolarında yapıldığı gibi, Baromuz’ da yemin törenlerini icra edip ruhsatnamelerini vermek için Adliye Vekaletine yazılmasına karar verilmiştir.

 

28.01.1958 tarihli oturumda “her yıl adliyeye Baro tarafından ödenmekte olan 200 lira odun bedelinin kanununa muhalif olduğuna, Adliye binasında mevcut 15 sobanın yakılmasına rağmen Avukatlara tahsis edilen oda sobasının 4 günden beri yakılmamasının sebebinin Cumhuriyet Müddeiumumiliği’ ne müzekkere yazılarak sorulmasına, mevsimin kış olması sebebiyle bir çeki odun alınarak bedelinin Baroca karşılanmasına” ile Avukat Nuri ERDEM’ in adli müzaheret işleriyle görevlendirilmesine, Avukat Tacettin BARIŞ milletvekili seçildiğinden adli müzaheret vazifesinden affına ve Baro Odası’ nın temizlenmesi için 60 lira aylıkla müstahdem teminine karar verilmiştir.

 

1931 doğumlu Adem KÜPÇÜ’ nün 8 sicil no ile Avukat Tekin YAMAN nezdinde Avukat stajyerliğine kabulüne 24.04.1958 günü karar verilmiştir.

 

30.04.1958 tarihinde “AVUKATLAR ODASI” levhası bedeli için 25 lira ödenmesine ve Barolar Birliği’ ne iltihak (katılma) kararı almak üzere Umumi Heyetin toplanmasına karar verilmiştir.

 

20 sicil no’ lu Avukat Ulviye ÜSTÜNER’ in kaydının, mesleği yapmayacağını bildirmesi nedeniyle silinmesine, Avukat Orhan Ataullah ÇALIŞ’ ın Bolu Barosundan naklen gelmesiyle 51 sicil no ile kabulüne 22.10.1958 günü karar verilmiştir. Yıl sonuna kadar Akyazı’ da Avukat Naim Cevat KARACA’ ın adli müzaheret ile görevlendirilmesi, Ankara Barosu’ nda staj görmekte olan Ali Cumalı’ nın 9 no’ lu sicil ile stajyerliğe naklen, Ferhat Akgün’ ün de doğrudan stajyerliğe kabulüne karar verilmiştir.

01.01.1959 – 16.06.1976 arasında karar defterleri 17.08.1999 depreminde yıkılarak enkaz halindeki Adliye Binası’ nda Baroya ait evrakların arasında kaybolmuştur. Bu tarihler arasında kalan dönemde Avukat stajyeri ve üye olarak kayıt ve silinmeleri tek tek tespit etmek olanağını bulamadık. Ancak sohbetler vasıtasıyla ve hafızalar yoklanarak yazılmaya çalışıldığından olası hataları hoşgörünüze sunuyoruz. 1960 sonrasında Adli Yargı, şimdiki Ziraat Bankası’ nın güneyinde kalan ve yıkılmış Gümrük binasının yerine yapılmış beş katlı Vilayet binası, arkasında iki katlı Defterdarlık (bilahare Milli Eğitim Müdürlüğü) binası yanında müstakil iki katlı yeni binasına geçmiştir. Yeni binada Baroya tahsis edilmiş bir Baro Başkan Odası, bir sekreterlik odası ile Avukatların duruşma beklemeleri için geniş salon bulunmaktaydı. Bu binalardan Adliye ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne ait binalar 17.08.1999 depremiyle tamamen yıkılmış, Vilayet binası ise hasarlı olduğundan bilahare verilen kararla yıkılmıştır. Valilik ve bazı İl Müdürlükleri (Tapu,Turizm,Ticaret Sanayi İl Müdürlükleri gibi) bu alanda geçici olarak barakalarda görev yapmışsa da daha sonra burayı boşaltmışlardır. Böylece boşalan arazi kazılarak alt tarafı kapalı oto park, üst tarafı ise sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı Kent Meydanı olarak kullanılmaktadır.

 

27.05.1960 tarihinde askerin yönetime el koyması sonucu 1955-1960 arası Adapazarı Belediye Başkanı olan ve Atatürk Bulvarı’nı orada bulunan resmi binaları yıkıp açarak düzenleyip bugün ki çağdaş görünüme kavuşturan Avukat Ali Necdet GÜVEN, Adapazarı Belediye Başkanlığı görevinden askeri idarece alınmış olup tekrar Baromuz bünyesinde Avukatlık mesleğine dönmüş ve faal olarak mesleğini icra ettiği sırada ve doktor muayenehanesinde 02.03.1988 tarihinde kızı Mimar Simden Çakır’ın yanında geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Gar binası ile vefat tarihinde mevcut olup depremde yıkılan Adliye binası (şimdiki Kent Meydanı) arasında kalan caddeye adı verilerek hatırası yaşatılmaktadır. 1975 yıllarında mensubu olduğu Adalet Partisi bir ön seçim yapmaktadır. Üstadımız adaydır. Tanıdığım bazı delegelerin “Avukat Ali Necdet GÜVEN ön adayımız ama kendisini seçersek ne yer ne yedirir” diye değerlendirmeleri sonucu gerçekten ön seçimi kaybetmesine tanık olduğumdan, bu olayı gerek siyaset ve gerekse meslek anlayış ve icrasında ki dürüstlüğünün en önemli kanıtı saymışımdır. Nitekim 27.05.1960 askeri idaresinin kendisini görevden almasını müteakip başlattığı ve didik didik ederek adeta ısrarla suçlamak amacıyla kusur aradığı incelemesi sonucunda bir tek kör kuruşun dahi izafe edilemediği, mümtaz üstadımızı anıyor ve arıyoruz. Başkanlığı döneminde Bulvarın açılması sırasında gösterdiği kararlılık ve bugünü gören ufku ile icraatına “seni bulvarda asacağız” diye sertlikle karşı çıkan siyasi muhalifleri, bilahare dürüstlüğü ve başarısı karşısında saygı duymuşlardır. Mesleğimizin ve Baromuzun abide örneklerinden olmuştur.

 

Sanki “Tarih tekerrürden ibarettir” sözü icabı benzeri hadise de 12.09.1980 yılında yine askerin yönetime el koyması sonucu Adapazarı Belediye Başkanlığı’nı yürütmekte bulunan Avukat Ünal OZAN yaşamıştır. Bilahare döndüğü Avukatlık mesleğini sürdürürken, tekrar seçilerek aynı görevi yapmıştır. Daha sonra Kerpe tatil yöresinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 60 yaşında aramızdan ayrılmıştır.

 

Atatürk Bulvarı kuzeyinde kalan Uzunçarşı’nın kuzey çıkışından yine kuzeye doğru bulunan alanı Kuyudibi semtine kadar aralarında kendisi, ailesi ve yakın akrabalarının taşınmazlarının da bulunduğu (Ozanlar mahallesi dahil) binaları yıkıp açarak bulvarlar kazandıran Avukat Ünal OZAN şehrimize kalıcı imzasını atmıştır. Onun da hatırası ve şehrimize yaptığı katkıları saygıyla yaşatılmakta ve anılmaktadır. Burada önemle kaydetmek gerekir ki, her iki üstadımız da farklı siyasi örgüt mensubu oldukları halde görevden alındıktan sonra Askeri Yönetimin yaptırdığı titiz denetleme sonucunda aklanmışlardır. Haklarında en ufak bir şaibe ve suçlama yoktur. Gelmiş geçmiş Belediye Başkanları arasında kısıtlı imkânlara rağmen Adapazarı’na ve halkına yaptıkları hizmetler ve şehrin çağdaş anlamda dönüşümü hususunda şehir merkezine attıkları imzaların izleri halen mevcut olup kendilerini minnetle ve özlemle ve Baromuz üyesi olduklarından onurla anıyoruz. Bu dönemde birçok meslektaşımızın Baro levhasına kabul ve kayıtları yapılmıştır.

 

ADAPAZARI VE SAKARYA BAROSU TARİHÇESİ İÇİN TIKLAYIN